France Communication

 

 

 

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie | France Communication

 

Artikel 1              Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door France Communication
voor de opdrachtgever.

 

Artikel 2              Opdrachten, introducties en plaatsingen

1.     Onder een opdracht wordt in deze Voorwaarden verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan France Communication om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een arbeidsverhouding tot stand komt.

2.     Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde arbeidskracht accepteert of op het moment dat een der partijen de opdracht intrekt of opzegt.

3.     Onder een introductie wordt in deze Voorwaarden verstaan de -vrijblijvende- introductie van een arbeidskracht door France Communication bij de opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever daartoe expliciet aan France Communication een opdracht heeft verstrekt.

4.     Door accordering van het voorstellen van de arbeidskracht (per mail of fax) verklaart en erkent de opdrachtgever dat kennismaking met de arbeidskracht en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met inachtneming van alle condities zoals in deze Algemene Voorwaarden omschreven.

5.     Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door France Communication in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht.

 

Artikel 3              Benodigde gegevens en verplichting France Communication

De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht aan France Communication alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. France Communication spant zich in naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal twee arbeidskrachten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

 

Artikel 4              Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1.     France Communication verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

2.     Gegevens van arbeidskrachten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij op basis van een wettelijke verplichting.

 

 

 

Artikel 5              Non-discriminatie

Elke arbeidskracht heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van France Communication, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de arbeidskracht ten principale voldoet aan de opdracht.

 

Artikel 6              Aansprakelijkheid

1.     De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.

2.     France Communication is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van France Communication in strijd met het bepaalde in artikel 3.

3.     France Communication kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen - waaronder begrepen gevolgschade - als gevolg van handelen en/of nalaten van een door France Communication in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door France Communication, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

4.     France Communication heeft de intentie om iedere opdracht te voorzien maar heeft ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting. France Communication is derhalve niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een opdracht niet voorzien kan worden en is in dat kader geen vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd. 

5.     France Communication is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door France Communication in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.

 

Artikel 7              Vergoeding

Voor iedere plaatsing zoals bedoeld in artikel 2, lid 5 is de opdrachtgever een bemiddelings-vergoeding aan France Communication verschuldigd ter grootte van het volgens de ‘opdracht-bevestiging’ te berekenen of in het vervolg op de introductie onderhandelde tarief, waarbij als minimumtarief geldt € 1.500,-.

1.     Overige (mogelijke) activiteiten en instrumenten gebruikt tijdens het wervingsproces worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.

2.     Alle bedragen zijn exclusief BTW.

3.     De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien France Communication er niet in is geslaagd een arbeidskracht te selecteren die door de opdrachtgever is geaccepteerd.

 

Artikel 8              Betaling

1.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van France Communication te voldoen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

2.     Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van
€ 250,- per vordering), tenzij France Communication aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

 

 

 

Artikel 9              Concurrentie en schadeloosstelling

1.     Het is de opdrachtgever zonder toestemming van France Communication niet toegestaan om gedurende 12 maanden na het eindigen van een opdracht of gedurende 12 maanden na de introductie met een arbeidskracht die door France Communication is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

2.     Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan France Communication verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

 

Artikel 10            Toepasselijk recht

1.     Alle overeenkomsten van France Communication worden beheerst door het Nederlands recht.

2.     Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend is voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.